אני החתום/ה מטה מאשר/ת את השתתפותו

שיטיק רחלי • כניסות

אני החתום/ה מטה מאשר/ת את השתתפותו בצילומי וידאו ע"י הצלמת רלי יוזביץ'

הסכמתי כוללת פרסום הצילומים ברשת האינטרנט לרבות רשתות חברתיות שונות.

והואיל והצלם/ת עוסק/ת בצילום למטרות אמנותיות שונות ואחרות ויש לו/ה הכישורים לצלם

והואיל וברצון המצולם/ת להצטלם ולהעביר את מלוא זכויות הצילומים מרצונו/ה החופשי ובדעה צלולה לצלם/ת

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

2. כל האמור בלשון נקבה או ההיפך חל על שני המינים

3. המצולם מצהיר ומאשר בזאת:

א.   הוא מסכים להצטלם מרצונו הטוב והחופשי.

ב.   הוא מסכים כי הצילומים יהיו בבעלותו הבלעדית של הצלם וכי כל הזכויות על הצילומים יהיו והינם של הצלם.

ג.  הוא מסכים שצילומים אלה ישמשו לכל מטרה בארץ ובחו"ל כולל פרסום ברשת האינטרנט ובמדיה חברתית

ד.  הוא מסכים כי הצלם יהיה רשאי להעביר את הצילומים ואת הזכויות בהם לצדדים שלישיים לפי שיקול דעתו בלבד

ה. לא תהיינה למצולם כל טענות לגבי איכות הצילום או אופן הופעתו או אי הופעתו בסרט הסופי.

ו. המצולם אחראי על רכושו, גופו ובריאותו במהלך הצילומים. השתתפות בצילומים אינה כוללת ביטוח מכל סוג שהוא. על הצלמת אין כל אחריות לגבי הנ"ל. במקרה של קטין, ההורה מוזמן להגיע לצילומים ולהשגיח עליו במהלכם. הורה מלווה אינו רשאי להתערב בתהליך קבלת ההחלטות בצילום, אלא אחראי על ילדו שלו בלבד.  

    במקרה של מצולם מתחת לגיל 18 יחתום מטה הורהו ו/או האפוטרופוס החוקי לו ויחולו כל הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים .